บทความ
     
บทความ วันอัฐมีบูชา
   
 
   

วันอัฐมีบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าคือเมื่อวันเพ็ญ 15ค่ำเดือน 3 ในพรรษา ที่45 พระพุทธเจ้าได้ทรงประชวรหนักซึ่งเป็นวันก่อนพระองค์จะดับขันธ์พระปรินิพพานได้ทรงปลงมายุสังขาร โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายว่า   

  ดูก่อนภิกษูทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลาย ย่อมมีความเสื่อยสลายไปเป็นธรรมดา ทั้งหลายจงยังกิจอันเป้นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นโดยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด  ความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้า โดยล่วงจากนี้ไปอีก 3เดือนแต่นี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน...

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2558